2020

Firma Przedsiębiorstwo Handlowe PROFAST Majek, Stachecki, Woś Spółka Jawna uzyskała w ramach umowy POIR.03.04.00-30-0192/20 dofinansowanie Projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Handlowe PROFAST Majek, Stachecki, Woś Spółka Jawna” w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Koszt projektu: 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100)

Wkład funduszy europejskich wynosi 100%.


2011

tabliczka